گرامیداشت روز پدر در هلدینگ یثربی:

گرامیداشت روز مادر در هلدینگ یثربی:

حضور هلدینگ یثربی در مراسم بهترین های مستر تیستر:

الحمرا:

جشن 23 سالگی گروه یثربی:

یلدای الحمرا